Stress op school

Zowel kinderen op de lagere school als op de middelbare school krijgen regelmatig te maken met stress. Uit onderzoek van Het Stress Lab is gebleken dat 70% aangeeft soms tot vaak last te hebben van stress op, of door school. Veel voorkomende oorzaken van stress die genoemd worden zijn: het moeten maken van toetsen, de sociale omgang met leeftijdsgenoten, en heel erg druk zijn met allerlei activiteiten. In het onderzoek werden ook leerkrachten en ouders ondervraagd. Ook zij zien regelmatig stress bij de kinderen. Daarbij ervaren leerkrachten zelf ook veel stress en zij geven daarbij aan dat dit ook hun werk beïnvloedt.

Steeds meer kinderen in het reguliere voortgezet onderwijs kampen met gedrags-, emotionele of leerproblemen. Het gaat hier om gedragsproblemen zoals een aandachttekort stoornis als ADHD of ADD, autisme verwante stoornissen (ASD), emotionele problemen zoals (faal)angst, of problemen die samenhangen met familieomstandigheden zoals een scheiding van de ouders, en leerproblemen door bijvoorbeeld dyslexie. Vanuit de overheid wordt druk uitgeoefend op scholen en leerkrachten om aan deze leerlingen passend onderwijs te bieden binnen het reguliere onderwijssysteem.

De groep zorgleerlingen is zeer heterogeen wat betreft de aard van de problematiek. Echter, een gemeenschappelijk kenmerk van deze groep is de hoge mate van spanning of stress die de kinderen veelal ervaren. Er gaat vaak weinig aandacht uit naar het leren omgaan met emoties en spanning, terwijl het ervaren van stress het leerproces in grote mate in de weg staat. Stress kan leiden tot minder goed functioneren op school, omdat het kan zorgen voor een minder goede concentratie, problemen met het werkgeheugen, en minder goed cognitief functioneren. Als gevolg van minder goede schoolprestaties en aanhoudende gevoelens van stress, kan schoolverzuim vaker optreden. Het aanpakken van stress bij deze groep lijkt dus van groot belang te zijn.

Iets doen aan stress op school lijkt niet alleen voor kwetsbare groepen leerlingen nuttig te zijn. De meerderheid van de leerlingen die wij ondervroegen geeft aan dat ze wel iets meer zouden willen leren over stress. Ook leerkrachten zijn over het algemeen enthousiast over voorlichting en training over stress.

Om concreet iets te doen aan stress op school ontwikkelt en test het Stress Lab trainingen, voorlichting en educatie materiaal over stress voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Heeft u of uw school interesse in een Stress Lab programma, neem dan contact met ons op of kijk voor meer informatie bij training en voorlichting.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...